MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerHvornår skal der søges om tilladelse?

Hvornår skal der søges om tilladelse?

Som udgangspunkt kræver alle indsamlinger indsamlingsnævnets tilladelse. Ansøgning om tilladelse skal sendes til nævnet senest to uger inden indsamlingens start.

Baggrund for ansøgningspligten

Ansøgningen om tilladelse til indsamlingen er nødvendig for, at Indsamlingsnævnet kan udøve tilsyn og kontrol i henhold til indsamlingsreglerne.

Visse former for indsamlinger er dog fritaget fra ansøgningspligten. For eksempel, hvis der samles ind blandt en snæver kreds af bekendte personer, såsom medlemmerne i en forening eller blandt kollegaer.

Yderligere information om, hvilke indsamlinger der ikke kræver en tilladelse henvises til afsnittet nedenfor.   

 

Indsamlinger som ikke kræver nævnets tilladelse

Som udgangspunkt kræver alle indsamlinger en tilladelse af nævnet inden den iværksættes. Der findes dog en række indsamlingsformer, som ikke kræver en tilladelse, jf. nedenfor:

Private indsamlinger
Private indsamlinger er kendetegnet ved, at opfordringen rettes til indsamlerens bekendte eller til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet.

  • For det første vil en indsamling være privat, hvis opfordringen rettes til nogen, der er indsamleren bekendt. Det kan for eksempel være en indsamling blandt kollegaer til en afskedsgave, eller en indsamling blandt egne venner og familie til en persons sygdomsbehandling i udlandet. Det forudsættes at der er en vis grad af tilknytning mellem indsamleren og den person, som opfordringen rettes til. Hvis en opfordring til at yde bidrag er offentlig tilgængelig, taler det imod, at indsamlingen kan betegnes som privat. Det kan for eksempel være indsamlinger på internettet, som er tilgængelig for alle, selv om indsamlingen henvender sig til en bestemt gruppe mennesker, som indsamleren kender. Indsamling på for eksempel Facebook, som henvender sig til alle ”venner”, er således ikke nødvendigvis en privat indsamling. Det må bero på en konkret vurdering, hvor der lægges vægt på antallet af personer, som opfordringen til at yde bidrag er sendt til, og den tilknytning, disse personer har til indsamleren.    
  • For det andet vil en indsamling være privat, hvis opfordringen rettes til personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. F.eks. vil en forenings indsamling blandt medlemmerne til fordel for foreningens formål udgøre en særlig tilknytning til indsamlingsformålet og vil som udgangspunkt blive betragtet som privat. Derimod kan en indsamling blandt f.eks. medlemmer af Folkekirken til fordel for kirkelige formål ikke siges at have en karakter, som gør, at indsamlingen må betragtes som privat.      

    Ved indsamlinger inden for et begrænset lokalt område vil der skulle foretages en konkret vurdering af, om der er tale om en indsamling til et formål, som må formodes at have bred tilslutning i befolkningen inden for det pågældende område, og på den baggrund har en særlig tilknytning til indsamlingsformålet.     
    Det kan f.eks. være tilfældet ved indsamlinger udført i et lokalområde af skoleelever til støtte for et lejrskoleophold, eller indsamlinger i et lokalområde til støtte for, at den lokale biograf kan fortsætte.
    Det er således i visse tilfælde tilladt at rette henvendelse til beboerne inden for et begrænset område, uden at indsamlingen anses for omfattet af indsamlingslovens regler. Spørgsmålet om, hvorvidt der er en sådan særlig tilknytning til indsamlingsformålet, må afgøres på grundlag af en samlet konkret vurdering af den enkelte indsamling.     

    Ved tvivl om indsamlingen er privat eller omfattet af indsamlingsloven kan Indsamlingsnævnet kontaktes. Kontaktoplysninger fremgår nederst på siden.

Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi
Indsamlinger af brugte ting af ringe værdi kræver ikke Indsamlingsnævnets tilladelse.

Indsamlinger, der typisk angår kasserede ting, vil oftest tillige være i giverens interesse at afholde. Dette har især betydning for indsamlinger af brugte ting, der sælges på loppemarkeder og lignende. Det er værdien af den enkelte genstand og ikke indsamlingens samlede resultat, der er afgørende for, om indsamlingen er omfattet af indsamlingsloven.

Indsamlinger ved indendørs gudstjenester eller møder
Indsamlinger, der udelukkende finder sted ved indendørs gudstjenester eller møder, og som forestås af vedkommende trossamfund eller mødearrangør er undtaget fra indsamlingslovens regler. Dette omfatter alle indsamlinger, der foretages af et trossamfund, uanset om dette samfund har opnået anerkendelse som trossamfund.
Indsamlingen skal forestås af trossamfundet eller mødearrangøren. Indsamling vil således ikke kunne foretages af andre deltagere i mødet på eget initiativ.  

Det er endvidere en betingelse, at indsamlingen udelukkende finder sted ved det pågældende indendørs møde/gudstjeneste. Finder indsamlingen sted som led i en større offentlig indsamling, gælder de almindelige regler for indsamlingsloven.

Indsamlinger til støtte for politiske partier
Der kan uden forudgående tilladelse iværksættes indsamlinger til politiske partier.  

Sådanne indsamlinger må dog ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger. Indsamlingsnævnet kan heller ikke give særskilt tilladelse til hus- og gadeindsamlinger til støtte for politiske partier. 

Ligeledes vil indsamlinger, der er foretaget af kandidater, som er opstillet for politiske partier til kommunal-/regionsvalg, Folketingsvalg samt Europaparlamentsvalg, og som sker til fordel for egen valgkampagne knyttet til partiet, ikke kræve tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

I lighed med hvad der gælder for indsamlinger til støtte for politiske partier, må opstillede kandidaters indsamlinger til fordel for egen valgkampagne dog ikke finde sted som hus- og gadeindsamlinger. Der må således ikke rettes personlig henvendelse til befolkningen på åben gade eller andre offentlige steder med opfordring til at yde bidrag til en opstillet kandidats valgkampagne. Der må endvidere ikke i forbindelse med en personlig henvendelse på åben gade eller andre offentlige steder udleveres løbesedler og andet materiale, hvori der er en opfordring til at yde bidrag til en opstillet kandidats valgkampagne uden forudgående ansøgning.

Ved vurderingen af, om der er tale om et politisk parti, lægges der vægt på den pågældende forenings målsætning og organisation. Det vil således indgå i vurderingen om foreningen kalder sig et parti og har som erklæret mål at blive repræsenteret i Folketinget, samt har et rimeligt medlemsantal og en organisation, der nogenlunde svarer til den sædvanlige.

Loven gælder ikke for almennyttige lotterier
Almennyttige lotterier er reguleret af lov om spil, jf. LBK nr. 1494 af 6. december 2016 med senere ændringer, og ved bekendtgørelse nr. 1288 af 29. november 2019 om almennyttige lotterier.

Heraf fremgår at foreninger, institutioner, organisationer eller en komité med tilladelse fra Spillemyndigheden kan afholde et alment nyttigt lotteri, der holdes til fordel for velgørenhed eller andre almennyttige formål. I ovenfor nævnte love er der fastsat nærmere regler om, hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde, for at de kan gives tilladelse, eller hvilke kriterier almennyttige lotterier skal opfylde for at være tilladte uden forudgående ansøgning. For yderligere information herom klik her.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk