MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerOrganisationer uden ansøgningspligt

Organisationer uden ansøgningspligt

Visse organisationer, som er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, kan foretage indsamlinger uden forudgående tilladelse til Indsamlingsnævnet.  

Disse organisationer skal i stedet – før den første indsamling uden anmeldelse iværksættes – indsende oplysninger om navn og adresse på organisationen, på hvilken måde organisationen foretager indsamlinger, og til hvilke overordnede formål de indsamlede midler anvendes. 

Derudover skal disse organisationer udarbejde et årsregnskab og en beretning, som efter regnskabsårets afslutning skal indsendes til Indsamlingsnævnet.  

Årsregnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Hvis indsamleren har en hjemmeside, skal årsregnskabet også offentliggøres her. 

Disse krav har til formål at sikre, at indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet, at der foretages regnskabsmæssig kontrol, og at det er muligt for bidragsydere at få kendskab til organisationens årsregnskab m.v.

Hvilke organisationer er fritaget for ansøgningspligt?
Organisationer, som er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som gavegiveren kan fradrage ved indkomstopgørelsen, kan foretage indsamlinger uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet.

Det drejer sig om de organisationer som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, § 8 H eller § 12, stk. 3.

Godkendelse efter ligningslovens § 8 A (gaver til velgørende organisationer, foreninger m.v.)
Hvis en almenvelgørende og almennyttige foreninger, fonde, stiftelser, institutioner, m.v. bliver godkendt af skatteministeren efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, er de pågældende foreninger m.v. berettigede til at modtage gaver med fradragsret for giveren. ( I 2014 er der mulighed for fradrag for op til kr. 14.800.) 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter ligningslovens § 8 A, læs her.

Skattecenter Bornholm påser, om godkendelsesbetingelserne er opfyldt. Liste over godkendte organisationer m.v. kan ses her.  

Godkendelse efter ligningslovens § 8 H (forskningsgaver)
Efter ligningslovens § 8 H kan skatteministeren godkende almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger, stiftelser, institutioner m.v., der anvender deres midler til forskning, til at være berettiget til at modtage gaver, som giveren kan fradrage ved indkomstopgørelsen af den skattepligtige indkomst. 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter § 8 H, læs her.

Godkendelse i henhold til ligningslovens § 12, stk. 3 (fradragsret for løbende ydelser)
Skatteministerens godkendelse efter ligningslovens § 12, stk. 3 giver gavegiver fradragsret for løbende ydelser, mod at gavegiver binder sig for en længere årrække. Det såkaldte gavebrev. Det Det drejer sig om løbende ydelser, som den forpligtede skal have påtaget sig at udrede uden at modtage vederlag herfor.

Hvis en forening opfylder betingelserne for at få en § 8 A godkendelse, kan der tillige søges om en godkendelse i henhold til Ligningslovens § 12, stk. 3. 

For nærmere oplysninger om betingelserne for at blive godkendt efter ligningslovens § 12, stk. 3, læs her.  

Betingelser  

Det er en forudsætning for at foretage indsamlinger uden tilladelse, at der forligger den fornødne sikkerhed for, at indsamlingsformålet er lovligt, at de indsamlede midler anvendes i overensstemmelse med formålet, at der udøves regnskabsmæssig kontrol, og at det er muligt for bidragsyderne at få kendskab til organisationens årsregnskab m.v. 

 

Følgende betingelser skal organisationen m.v. opfylde: 

Orientering til Indsamlingsnævnet
Inden iværksættelse af første indsamling skal organisationen m.v. oplyse Indsamlingsnævnet om

  • Navn
  • Adresse
  • På hvilken måde organisationen foretager indsamlinger på
  • Formål med indsamlede midlers anvendelse

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets blanket anvendt. Blanket til brug for orienteringen klik her.

Organisationen vil herefter blive anført på Indsamlingsnævnets liste over indsamlinger.

Organisationen skal hertil på en for offentligheden let tilgængelig måde oplyse, hvilke indsamlinger der er iværksat.

Organisationen skal hurtigst muligt indsende nye oplysninger til Indsamlingsnævnet, hvis der sker ændringer i forhold til de indsendte oplysninger, som er blevet offentliggjort på hjemmesiden

Hvad koster det?
Der skal betales 3.000 kr. årligt (2014 takst), hvis organisationen, foreningen m.v. er fritaget for ansøgningspligt.

Yderligere oplysninger om, hvordan betalingen gennemføres klik her.

Indsende årsregnskab og beretning
Organisationer, fritaget for ansøgningspligt, skal indsende et årsregnskab og en beretning til Indsamlingsnævnet, senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

Årsregnskab offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har organisationen sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet fører i den forbindelse tilsyn med, at der er ført behørigt årsregnskab, herunder at midlerne er anvendt til det angivne.  


Krav til årsregnskab
 

Generelle krav 
Organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, udarbejder et årsregnskab.

Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med en indsamling. I årsregnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

Beretning
Årsregnskaber for organisationer uden ansøgningspligt skal indeholde en beretning, der beskriver, hvilke indsamlinger organisationen har foretaget, samt væsentlige begivenheder eller aktiviteter i forbindelse med årets indsamlinger. 

Har organisationen afholdt en hus- og/eller gadeindsamling, skal beretningen indeholde oplysninger om antallet af indsamlere og kort over anvendte ruter.

Regnskab, erklæring og beretning skal være udfærdiget på dansk.  

Hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr.  
Hvis det indsamlede beløb for det pågældende år overstiger 50.000 kr. skal årsregnskabet revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

Årsregnskabet skal vise samtlige indtægter og udgifter, herunder specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis årsregnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Såfremt der ved årsregnskabets afslutning ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisoren inden for et år efter regnskabets aflæggelse afgive en erklæring herom til Indsamlingsnævnet, som offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her.

Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder  
Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder, stilles der ikke noget krav om, at den skal revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

De ansvarlige for indsamlingen påser at regnskabet viser samtlige indtægter og udgifter, herunder en specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 

Såfremt der ved regnskabets indsendelse til Indsamlingsnævnet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom efterfølgende offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Særligt ved hus- og/eller gadeindsamlinger 
Har organisationen afholdt en hus- og/eller gadeindsamling, udarbejdes særskilt regnskab herfor.    

I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

Regnskabet skal sendes til Indsamlingsnævnet senest seks måneder efter indsamlingens afslutning.

Indberetning af årsregnskab
Årsregnskab og beretning skal inden seks måneder efter årets afslutning sendes til Indsamlingsnævnet. 

Regnskab og beretning sendes til

Indsamlingsnævnet

Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk 

Offentliggørelse af årsregnskab
Indsamlingsnævnet offentliggør (års)regnskabet på nævnets hjemmeside.
Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet endvidere offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet offentliggør årsregnskabet på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet endvidere offentliggøres her.

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren en hjemmeside, skal erklæringen også offentliggøres her.


Bortfald af SKAT’s  godkendelse 
 
Organisationen skal meddele Indsamlingsnævnet, hvis skatteministeriets godkendelse bortfalder. Organisationen vil herefter ikke længere kunne foretage indsamlinger uden forudgående tilladelse fra Indsamlingsnævnet.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk