MULTI
Du er her: ForsideOm nævnetHistorik

Historik

Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget den nye indsamlingslov, som erstatter lov om offentlige indsamlinger og pyramidespil, der i vidt omfang stammer fra den oprindelige indsamlingslov, der trådte i kraft den 1. januar 1972. 

Loven fra 1972 indførte blandt andet en pligt for, at indsamlinger skulle anmeldes til politiet inden den iværksættes, og indførte et generelt forbud mod offentlig hus- og gadeindsamling ved personlig eller telefonisk henvendelse.  

Nogle bestemte foreninger havde dog - i forbindelse med lovændringen i 1972 - fået særskilt tilladelse fra Justitsministeriet til fortsat at afholde hus- og gadeindsamlng én gang om året i samme form, udstrækning og formål, som de har haft tilladelse til forud for lovens ikrafttrædelse i januar 1972. 

I juni 2010 nedsatte Justitsministeriet et udvalg med henblik på at gennemgå reglerne om offentlige indsamlinger og vurdere behovet for ændringer i disse regler. Dette skyldes, at der i de senere år var blevet peget på, at reglerne på flere punkter ikke var tidssvarende og hensigtsmæssige. Her tænktes særligt på det forhold, at den teknologiske udvikling har åbnet for muligheder for nye indsamlingsmetoder, end der var tidligere. 

Udvalget afgav i april 2012 en betænkning (nr. 1532) om indsamlinger. 

Udvalget tog udgangspunkt i, at der skulle opnås den rette balance mellem på den ene side hensynet til de indsamlede organisationers interesse i at have de bedst mulige indsamlingsvilkår og på den anden side hensynet til, at de gener for befolkningen, der kan være forbundet med visse former for indsamlinger, mindskes mest muligt. Endvidere søgte udvalget at sikre, at de, der yder bidrag, kan have tillid til, at de indsamlede midler anvendes til det angivne formål, og sikre befolkningen bedre adgang til relevante oplysninger om konkrete indsamlinger.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk