MULTI
Du er her: ForsideInformation...til indsamlerOm indsamlinger der kræver anmeldelse/tilladelse

Om indsamlinger der kræver anmeldelse/tilladelse

Hvem må indsamle?

En indsamling må foretages af en juridisk person (dvs. offentlige og private institutioner, virksomheder, organisationer og foreningen m.v.) eller af mindst tre privatpersoner, som tilsammen danner en komité. De tre hovedansvarlige for komitéen skal angives på anmeldelsesblanketten/ansøgningsblanketten. 

Der skal angives mindst en myndig person, som skal være medansvarlig for de forpligtelser, der påhviler arrangørerne.

For alle indsamlere gælder, at mindst en af indsamlingens ansvarlige personer skal være myndig.

Hvornår skal der anmeldes/søges om tilladelse til en indsamling?

Senest to uger inden indsamlingens start, skal der indgives anmeldelse/ansøgning om tilladelse til Indsamlingsnævnet. Der skal samtidig betales et gebyr (se nedenfor under "Hvad koster det?").  

Visse organisationer, foreninger, m.v. kan foretage en indsamling uden forudgående anmeldelse/ansøgning om tilladelse til hver enkelt indsamling. Det forudsætter dog, at de pågældende organisationer opfylder en række betingelser, herunder at de er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, der kan fradrages ved indkomstopgørelsen. Nærmere oplysninger om betingelserne står beskrevet under punkt ”organisationer uden anmeldelsespligt”. 

Hvem skal anmelde/ansøge om tilladelse til indsamlingen?

Den der arrangerer indsamlingen, skal iagttage anmeldelsespligten/ansøgningspligten.

Af hensyn til sagsbehandlingen bedes Indsamlingsnævnets anmeldelsesblanket/ansøgningsblanket anvendt. Blanket til brug for anmeldelse/ansøgning om tilladelse til en indsamling kan findes her

 

Anmeldelsen/ansøgningen skal indeholde oplysning om,

1) hvem der forestår indsamlingen, herunder oplysninger om de pågældendes navn, adresse og person- eller CVR-nummer, hvis et sådant haves,

2) i hvilket tidsrum indsamlingen foretages,

3) i hvilket område indsamlingen skal foregå,

4) på hvilken måde indsamlingen foretages, og

5) til hvilket formål midlerne skal anvendes.

 

Yderligere vejledning kan findes under menuen "Blanketter og gebyr".. 

 

Anmeldelsen/ansøgningen sendes til Indsamlingsnævnet på følgende adresse:

Indsamlingsnævnet

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg 

Eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk

Hvad koster det?

I forbindelse med indsamlinger, som er omfattet af indsamlingsloven, skal der betales et gebyr. 

Der er forskellige gebyrer for anmeldelser af indsamlinger/ansøgninger og orienteringer fra organisationer som er fritaget for anmeldelsespligt/ansøgningspligt.

Se oplysninger om gebyrtakster og vejledning til betaling her.

Hvor skal de indsamlede midler anbringes?

Indsamlede penge skal indsættes på en konto i et pengeinstitut. Kontoen skal være oprettet til det særlige formål. Kontoen må således ikke anvendes til andet end placering af de indsamlede midler.

For så vidt angår organisationer, der er godkendt af skatteministeren som berettiget til at modtage gaver, som kan fradrages ved indkomstopgørelsen, jf. indsamlingslovens § 4, gælder der alene krav om, at pengene indsættes på en konto, hvor de indsamlede midler kan adskilles fra hinanden og fra andre midler på kontoen.

Pengene kan dog også anbringes i obligationer, hvori myndiges båndlagte arv kan anbringes.

Hvor længe må en indsamling vare?

En indsamling efter indsamlingslovens § 3 må højest vare et år.

Såfremt en indsamler ønsker at ”videreføre” en indsamling efter udløbet af anerkendelsesperioden, kan en indsamler senest 14 dage før slutdatoen for indsamlingen indgive en ny anmeldelse/ansøgning om indsamling. Der skal samtidig betales gebyr i forbindelse med den nye anmeldelse/ansøgning. Regnskab for den oprindelige indsamling skal samtidig fortsat indsendes inden seks måneder efter indsamlingsperiodes udløb.

Hvad hvis indsamlingen ikke bliver til noget alligevel eller der ikke modtages nogen donationer?

Hvis indsamlingen ikke har modtaget nogen donationer/nogen penge, eller den ikke bliver til noget, skal der indsendes en udskrift fra den konto, der blev oprettet til indsamlingen, til Indsamlingsnævnet, som dokumentation. Bemærk at gebyret i disse tilfælde ikke returneres.

Når indsamlingen er afsluttet

Regnskabsaflæggelse 

Når indsamlingen er afsluttet, skal den ansvarlige for indsamlingen indsende et udførligt regnskab over indsamlingen til Indsamlingsnævnet.

Regnskabet offentliggøres på Indsamlingsnævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Indsamlingsnævnet fører i den forbindelse tilsyn med, at der er ført behørigt regnskab, herunder at midlerne er anvendt til det angivne formål.

Generelle krav

Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingen. I regnskabet skal såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet være specificeret. 

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Regnskaber skal inden seks måneder efter indsamlingens afslutning sendes til Indsamlingsnævnet.  

Hvis det indsamlede beløb overstiger 50.000 kr.

Hvis indsamlingsresultatet overstiger 50.000 kr. skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor.

Regnskabet skal vise samtlige indtægter og udgifter, herunder specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

Revisoren påser, at der foreligger fornøden dokumentation, herunder i forhold til udgifterne til administration og anvendelsen af overskuddet. Det skal endvidere af revisors påtegning fremgå, hvis regnskabet ikke indeholder en erklæring fra de ansvarlige for indsamlingen om, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med indsamlingsreglerne.  

Såfremt der ved regnskabets afslutning ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal revisoren inden for et år efter regnskabets aflæggelse afgive en erklæring herom til Indsamlingsnævnet, som offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk.  

Hvis det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder

Hvis indsamlingsresultatet er på 50.000 kr. eller derunder, stilles der ikke noget krav om, at den skal revideres af en statsautoriseret eller registeret revisor. 

De ansvarlige for indsamlingen påser at regnskabet viser samtlige indtægter og udgifter, herunder en specificering af udgifterne ved administrationen samt anvendelsen af overskuddet.  

De ansvarlige for indsamlingen skal i tilknytning til underskriften af regnskabet erklære, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og denne bekendtgørelse. 

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom indsendes til Indsamlingsnævnet og offentliggøres på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 

Regnskab og evt. erklæring skal være udfærdiget på dansk. 

Frister for indberetning af regnskab

Regnskabet for indsamlingen skal indsendes inden seks måneder efter indsamlingens afslutning til Indsamlingsnævnet. 

Ved indsamlinger, der varer længere tid end et år, skal der sendes et årsregnskab inden seks måneder efter hvert kalenderårs udløb. Hvis indsamlingen iværksættes inden for de sidste tre måneder af et regnskabsår (oktober, november eller december), må det første årsregnskab dog gerne dække en periode på 15 måneder og således først indsendes seks måneder efter det næstfølgende kalenderårs udløb. 

Indsendelse af regnskab m.v. 

Regnskab m.v. sendes til Indsamlingsnævnet på følgende adresse:

Indsamlingsnævnet

Toldboden 2, 2. sal

8800 Viborg 

Eller

indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk

Offentliggørelse af regnskab

Indsamlingsnævnet offentliggør regnskabet på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal regnskabet også offentliggøres her.

Såfremt der ved indsendelsen af regnskabet ikke foreligger dokumentation for overskuddets anvendelse, skal en erklæring herom, inden 1 år efter regnskabets afgivelse, indsendes til Indsamlingsnævnet, som herefter offentliggør det på nævnets hjemmeside. Har indsamleren sin egen hjemmeside skal erklæringen også offentliggøres her. 

Skattemæssige forhold 

Når man afholder en indsamling skal man være opmærksom på, hvorvidt der skal betales skat af de indsamlede bidrag. SKATs vejledning om indsamlede gaver findes her. For yderligere information henvises der i øvrigt til SKAT.


Indsamlingsnævnet | Toldboden 2, 2. sal | DK-8800 Viborg | Telefon +45 3392 3334 | E-mail indsamlingsnaevnet@civilstyrelsen.dk